کنفرانس

2495-conference-aryana

گروه پژوهشی صنعتی آریانا  طراح و برگزارکننده بزرگترین و پرسابقه ترین کنفرانس های مدیریتی در ایران است. این کنفرانس ها هر ساله با همکاری و مشارکت گسترده جمع بزرگی از اساتید و صاحبن ظران مدیریت در ایران و سایر کشورهای دنیا برگزار می شود. مهمترین اهداف آریانا در این بخش عبارتند از
ارتقا و به روز آوری دانش مدیریت در سازمانهای ایرانی
بررسی و هم اندیشی پیرامون مهمترین مسائل و چالشهای روز صنعت و بنگاه ها
فرهنگ سازی و اشاعه تجارب موفق

295-CONferance-irimc
295-IIPMC-ARYANA