مدیریت نگهداری و تعمیرات

دور ه های تقویمی عمومی مدیریت نگه داری و تعمیرات

FRL-Property-Maintenance-2

مدیریت نگهداری و تعمیرات مقدماتی

زمان دوره: ۲۹ و ۳۰ آذرماه
مدرس دوره: مهندس امیر خالقی
هزینه دوره: ۴۹۰،۰۰۰ تومان

maintenance repairman engineer of heating system equipment in a boiler house

آنالیز علل ریشه ای RCA

زمان دوره: ۲۲ و ۲۳ آذرماه
مدرس: مهندس حامد ورمزیار
هزینه: ۴۹۰,۰۰۰ تومان

Service-Engineer-Electrical-Testing

الگوبرداری در مدیریت دارایی های فیزیکی (Benchmarking)

شروع دوره: ۲۰ آذرماه
مدرس دوره : مهندس مبین نادری
مبلغ دوره: ۲۹۰,۰۰۰ تومان