طراحی سازمان و ساختار

طراحی سازمان و ساختار

تصمیم‌گیری در خصوص طراحی سازمان و ساختار از جمله تصمیمات دشوار و پیچیده پیش‌روی مدیران است. اهمیت این تصمیم‌گیری در تحولاتی است که با تغییر ساختار در دامنه اختیارات، نوع ارتباطات، حیطه مسئولیت و سبک کنترل و نظارت در سازمان رخ می‌دهد و ممکن است پذیرش آن برای کارکنان و اعضای سازمان دشوار و نیازمند شکستن پوسته قدیمی سازمان باشد. به علاوه، ساختار با تاثیر بر روی چابکی سازمان در مواجهه با فشارهای محیطی و استفاده از فرصت‌ها نقش پررنگی در ارتقای توان رقابتی سازمان دارد، بنابراین اقدام به طراحی و بازطراحی ساختار باید با پیش‌بینی فشارهای محیطی و رقابت همراه باشد. از سوی دیگر، هرگونه تغییر کوچکی در ساختار سازمان باید در تعامل با استراتژی‌های سازمان صورت پذیرد. عدم همسویی میان استراتژی و ساختار سبب می‌شود تا ضمن بروز آشفتگی در سازمان، تحقق اهداف استراتژیک با خطر مواجه شود. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره تغییرات سازمانی و تحولات ساختاری فراتر از نگرش منحصر به منابع انسانی و تعریف و تنظیم شرح شغل‌های سازمانی بوده و نیازمند در نظر گرفتن الزامات استراتژیک سازمان است. گروه پژوهشی صنعتی آریانا برای حل مسائل ساختاری و ارائه مشاوره در خصوص طراحی و بازطراحی ساختار از رویکرد استراتژیک بهره می‌گیرد و در ضمن آن، با بهینه‌سازی ساختار بر مبنای الگوی فعالیت در بازارهای جهانی، تلاش می‌کند امکان حضور موثر در بازارهای خارجی را برای مشتریان خود فراهم آورد. رویکرد آریانا در پروژه‌های سازمان و ساختار در شرکت‌هایی نظیر گروه ماه‌تاب، شرکت بین‌المللی  پیمانکاری استراتوس و یا سازمان نظام مهندسی استان تهران این تضمین را فراهم می‌کند که دستاوردهای تحول در سازمان و ساختار تا حد مطلوبی با اهداف و چشم‌اندازهای استراتژیک تناسب داشته باشد.

سوابق آریانا در مشــاوره مدیریت

AryanaConsulting
بیمه ایران
بازطراحی ساختار سازمانی شرکت بیمه ایران
سازمان نظام مهندسی
طراحی ساختار سازمان نظام مهندسی استان تهران
ماه‌تاب
طراحی ساختار سازمانی شرکت ماه‌تاب گستر
استراتوس
طراحی ساختار سازمانی شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس
گهر انرژی
طراحی ساختار سازمانی شرکت گهر انرژی