دانش عمومی مدیریت و منابع انسانی

دوره های دانش عمومی مدیریت و منابع انسانی

طراحی ساختار سازمانی
دوره سازماندهی و ساختار سازمانی

زمان دوره: ۴، ۱۱، ۱۸ و ۲۵ مرداد- پنجشنبه
ساعات کلاس: ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
مدرس دوره : دکتر احمد عیسی خانی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

اصول و فنون مذاکرات- Negotiation
اصول و فنون مذاکرات

زمان دوره: نیمسال دوم سال ۹۷
ساعات کلاس: متعاقبا اعلام خواهد شد.
مدرس دوره : مهندس فرزین فردیس
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

مدیر عامل، مدیران عامل
دوره آموزشی مدیر عامل حرفه‌ای

زمان دوره: ۳۰ و ۳۱ فروردین و ۶، ۷، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : ۵ نفر از مدرسین
مبلغ دوره: ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

اقتصاد و مدیریت
اقتصاد برای مدیران 

زمان دوره: ۳۱ خرداد، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ تیر و ۴ و ۱۱ مردادماه- پنجشنبه
ساعات کلاس: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
مدرس دوره : دکتر حمیدرضا نورعلیزاده
مبلغ دوره: ۷۷۰،۰۰۰ تومان

کارتیمی، آموزش کارتیمی، اصول کار تیمی
دوره مشارکت و کارتیمی

زمان دوره: ۲۰ تیرماه – چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : دکتر احمد عیسی خانی
مبلغ دوره: ۳۲۰،۰۰۰ تومان

مدیریت استرس، استرس در کار
مدیریت استرس

زمان دوره: ۷ شهریورماه- چهارشنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : دکتر احمد عیسی خانی
مبلغ دوره: ۳۲۰،۰۰۰ تومان

قانون کار، قوانین تجارت،قانون مالیات، ارزش افزوده، مالیات های مستقیم،
آشنایی با قوانین  کار، تجارت،بیمه و مالیات

زمان دوره: ۳۱ خرداد و ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ تیرماه- پنجشنبه
ساعات کلاس: ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰
مدرس دوره : دکتر هادی اکبری
مبلغ دوره: ۶۲۰،۰۰۰ تومان

اصول گزارش نویسی، مکاتبات اداری، گزارش اداری
اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری

زمان دوره: ۲۰ شهریورماه – سه شنبه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : دکتر علیرضا آسمند
مبلغ دوره: ۳۲۰،۰۰۰ تومان

Human resource management
دوره مدیریت منابع انسانی

زمان دوره: نیمسال دوم ۹۷
ساعات کلاس: متعاقبا اعلام خواهد شد
مدرس دوره : مهندس حسین درگاهی
مبلغ دوره: ۶۹۰،۰۰۰ تومان

قرارداد - قراردادهای تجاری
اصول تهیه و تنظیم قراردادها

زمان دوره: نیمسال دوم ۹۷
ساعات کلاس: متعاقبا اعلام خواهد شد
مدرس دوره : متعاقبا اعلام خواهد شد
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

مهارتهای ارتباطی
مدیریت ارتباطات

زمان دوره: نیمسال دوم ۹۷
ساعات کلاس: متعاقبا اعلام خواهد شد
مدرس دوره : مهندس محمود کریمی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان

حل مسئله و تصمیم گیری
حل مسئله و تصمیم‌گیری

زمان دوره: نیمسال دوم ۹۷
ساعات کلاس: متعاقبا اعلام خواهد شد
مدرس دوره : مهندس محمود کریمی
مبلغ دوره: ۵۸۰،۰۰۰ تومان