اقتصاد برای مدیران

۷۷۰هزارتومان

زمانبندی دوره: ۳۱ خرداد، ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ تیر و ۴ و ۱۱ مردادماه
مدت دوره : ۲۸ ساعت

اقتصاد و مدیریت
نام مدرس: دکتر حمیدرضا نورعلیزاده

معرفی دوره

اشتراک گذاری

facebooktelegramflickrlinkedinyoutubetwitter

– آموزش اقتصاد برای مدیران

 • گفتار اول) “اقتصاد براي مدیران” در مورد چیست؟گفتار دوم) درس اول تجارتگفتار سوم) سود، هزینه و تصمیم

  گفتار چهارم) دامنه تصمیم

  گفتار پنجم) تصمیم به سرمایه گذاري: آینده نگري با نگاه به گذشته

  گفتار ششم) قیمت

  گفتار هفتم) بازدهي به مقياس و دامنه

  گفتار هشتم) تغييرات بازار و صنعت

  گفتار نهم) ارتباط بین صنایع: نیروهایی که ما را به سمت تعادل بلند مدت سوق می دهند

  گفتار دهم) استراتژي- تلاشی براي جلوگیري از فرسایش سود

  گفتار یازدهم) انگیزش و همسویی کارکنان

  گفتار دوازدهم) اقتصاد نفتی، معماي توسعه نیافتگی