شماره پائیز نشریه داخلی آریانا منتشر شد

نشریه داخلی آریانا

پنجمین شماره نشریه داخلی آریانا، ویژه پائیز با مجموعه‌ای از مقالات، یادداشت‌ها و رویدادهای پیش‌روی گروه پژوهشی صنعتی آریانا منتشر شد. برای مطالعه این شماره از نشریه می‌توانید فایل را از طریق لینک ذیل دریافت کنید:

دریافت نشریه داخلی شماره ۵ آریانا