دستیابی به تعالی در شبکه‌های انرژی

3095-Energy networks-aryana

در سراسر جهان، تمرکز فزاینده ای بر شبکه های انرژی و مسئولیت اپراتورها برای برنامه ریزی، ساخت و حفظ شبکه برق و خط لوله وجود دارد. در نتیجه افزایش سرمایه و فشار مقررات و مشتریان که همگی در یک محیط اقتصادی محدود روی می دهند، دستیابی به تعالی عملیاتی تبدیل به یک ضرورت شده است. بمنظور ایجاد یک رویکرد جامع برای رسیدن به تعالی حقیقی، قبوض انرژی می بایست چیزی فراتر از دستیابی به صرفه جویی با عملیات دقیق باشد هم شامل کارایی هزینه و بهبود کیفیت.

پویایی سرمایه، فشارهای جدیدی بر اپراتورها اعمال می کند. در کشورهای توسعه یافته، محرکهای کلیدی شامل تعویض زیرساخت های قدیمی (آنهایی که بیش از ۵۰ سال عمر دارند و درمعرض خرابی هستند)، روابط بین مناطق و ایالات، و تقویت لازم برای یکپارچه سازی نسل برق قابل تجدید می گردد. در کشورهای درحال گسترش، محرک کلیدی، توسعه شبکه بمنظور رویارویی با افزایش مورد انتظار در سرانه مصرف برق ناشی از شتاب شهرنشینی و صنعتی شدن می باشد.

بعلاوه، ظهور توسعه شبکه هوشمند، انشعابات مهمی در شبکه های انرژی در سراسر جهان داشته است. کارشناسان NRG تخمین می زنند که هزینه های سرمایه جهانی در انتقال و توزیع برق در سالهای آینده ۵% سالانه افزایش خواهد داشت و به بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۵ خواهد رسید.

تعدیلگران همچنان برای کاهش هزینه ها بر اپراتورهای شبکه فشار می آورند. به همین دلیل یکپارچه سازی عوامل اثربخشی در مقررات شبکه انرژی تبدیل به اقدامی استاندارد شده است. برای مثال، در طی ۱۵ سال گذشته، بیشتر کشورهای اروپایی از مقررات مبتنی بر قیمت تجاری به مقررات عملکرد محور تغییرجهت داده اند که به اپراتورهای شبکه امکان می دهد که تازمانیکه به هدف اثربخشی دست یابند یا از آن فراتر روند سود ناشی از کاهش هزینه های عملیاتی را حفظ کنند. دستیابی به صرفه جویی، بویژه در کشورهایی که دارای حکومت ساختاریافته هستند دشوار می باشد.

از زمان بحران مالی که عدم اطمینان جدی را در پی داشت و دستیابی به اعتبار را کاهش داد، شرکتهای همگانی دریافتند که دستیابی به بازارهای مالی دشوارتر شده است. این تفاوت، اپراتورهای شبکه را به اثربخش تر بودن در تخصیص منابع وادار ساخته است.

از طرفی بهبود اعتبار در اقتصاد دیجیتالی اهمیت زیادی یافته است. برای مثال به نقل از دپارتمان انرژی امریکا، خاموشی و قطع برق سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار برای اقتصاد امریکا هزینه در بر دارد. درنتیجه بیشتر کشورها ملاحظات کیفی برای مقررات شبکه های انرژی خود ارائه می دهند.

در این محیط چالشی، دستیابی به تعالی عملیاتی، یک اقدام ضروری برای شرکتهای شبکه انرژی در سراسر جهان به شمار می رود. با این وجود برخی بر زمینه های خاصی نظیر کاهش قطعی یا صرفه جویی در خدمات میدانی تمرکز کرده اند، تنها تعداد کمی دارای رویکردی جامع جهت دستیابی به اثربخشی هزینه و بهبود کیفیت می باشند.

دستیابی به تعالی حقیقی نیازمند آن است که شرکتها نحوه نگرش خود به عملیاتشان و تمرکز بر فرایند سربه سر بجای عملیات دقیق را مجددا بازبینی نمایند. گروه مشاوره بوستون براساس تجربه کار با اپراتورهای شبکه ای در سراسر جهان، بهترین اقدامات و راهکارهایی که توافق هزینه در برابر کیفیت را نقض می کند، مشخص نموده است. با فراتر رفتن از معیارهای استاندارد بمنظور پوشش دادن همه فرایندهای اساسی در زنجیره ارزش، میتوان کیفیت بالاتری ارائه نمود. تجربه بی سی جی نشان می دهد که یک اپراتور شبکه می تواند با داشتن ترکیب درستی از معیارها و اجرای برنامه مناسب، حدود ۱۵% کاهش هزینه داشته باشد.